English

Tieng Viet khong dau

Tiếng Việt

 

TRANG CHU GIOI THIEU DANG KI   HUONG DAN   HO TRO  DIEU KIEN LANGUAGE
 
 

Huong dan su dung

Nhan email
Moi khi co email moi toi hom thu dien tu ma khach hang da dang ky tren he thong dich vu FastMail, he thong se thuc hien day email nay ve may dien thoai di dong cua khach hang va co cac truong hop nhu sau:

Truong hop 1: Trinh duyet FastMail Client dang duoc bat (dang o che do online) thi he thong FastMail se thuc hien day email toi thang trinh duyet FastMail Client va khach hang co the nhan email moi ngay tren trinh duyet FastMail client.

Truong hop 2: Trinh duyet FastMail Client dang tat, khi do he thong FastMail se gui tin nhan SMS thong bao co email moi den hom thu dien tu cua khach hang. De co the doc email moi thi khach hang can mo trinh duyet FastMail Client. Sau khi doc email, khach hang co the su dung cac tinh nang nhu tra loi email, forward email toi dia chi email nguoi nhan hoac nguoi khac voi giao dien than thien nhu cac trinh duyet email pho bien tren may tinh ca nhan.

Gui email
De thuc hien gui email, khach hang co the thuc hien theo cac cach sau:

Cach 1: Thong qua trinh duyet FastMail Client: Tu may dien thoai di dong, khach hang thuc hien mo trinh duyet FastMail Client, dang nhap voi ten truy cap va mat khau da duoc cap. Chon Thu -> Chon Soan mail hoac Mail qua Wap de soan thu tra loi nguoi gui.

Cach 2: Thong qua wapsite dich vu http://fastmail.mobifone.com.vn. Tu may dien thoai di dong khach hang truy cap wapsite dich vu va lam theo huong dan de co the thuc hien soan thao va gui email.

Kiem tra thu
Trong truong hop khach hang muon kiem tra hop thu cua minh, soan tin: “KIEMTRA” hoac “CHECK”. He thong se tra ve thong tin ve Mail moi trong cac tai khoan mail cua khach hang.

Tro giup 
Trong truong hop khach hang muon nhan duoc tro giup tu dich vu FastMail, soan tin nhan voi cu phap: “HELP” hoac “TROGIUP” va gui toi so 9240. He thong se gui 01 tin nhan huong dan tro giup ve may dien thoai di dong cua khach hang. 

Vi du: Soan: MAIL de dang ky; HUY de huy su dung; KIEMTRA de nhan lien ket hop thu. Gui toi 9240”

Khoi phuc mat khau
Trong truong hop khach hang muon khoi phuc lai mat khau, soan tin “MATKHAU” gui 9240. He thong se thay doi thong tin mat khau cua khach hang va gui lai mat khau moi cho khach hang nhu sau:
“Mat khau moi cho tai khoan 849xxxxxxxxx la yyy. Truy cap http://fastmail.mobifone.com.vn de biet them chi tiet”

Vi du: "Mat khau moi cua tai khoan 84xxxxx la yyyy. Moi ban truy cap http://fastmail.mobifone.com.vn de biet them chi tiet.DT ho tro 9244"

Huy dich vu
Trong truong hop khach hang muon huy dich vu FastMail, soan tin nhan voi cu phap: “STOP” hoac "HUY" va gui toi so 9240. Sau khi gui tin nhan thanh cong, he thong dich vu FastMail se xoa toan bo du lieu, tai khoan email cua khach hang da dang ky. Trong truong hop muon su dung lai dich vu FastMail, khach hang phai dang ky lai tu dau.  Khach hang se nhan dc 01 tin nhan tra ve.

Vi du: Ban da HUY su dung dich vu FastMail thanh cong. Cam on ban da quan tam toi dich vu"

Cuoc phi
- Cac tin nhan den dau so 9240 deu tru 290 d/SMS da tinh VAT 10%. Doi voi thue bao tra truoc cac tin nhan den dau so 9240 se tru tien online, con doi voi thue bao tra sau se duoc ghi trong hoa don thanh toan cuoc phan cuoc cac dich vu phu.

Luu y
- May dau cuoi: Hien tai dich vu FastMail ho tro cac may dien thoai di dong su dung he dieu hanh Symbian, Java hoac Window Mobile.
- Tai khoan Email khach hang cai dat/khai bao tren he thong dich vu FastMail phai la cac tai khoan email co ho tro IMAP hoac POP3

 

 

TAI KHOAN

  So di dong:
 
  Mat khau
 
 

GOI CUOC

Dang ky
Cuoc thue bao ngay1200d  
Mien phi cuoc GPRS  
So tai khoan mail toi da: 4  
Dung luong hom mail: 50 MB  
Bo loc Chong thu rac  
 
 
 

Ban quyen cua Cong ty thong tin Di dong (VMS).
Giay phep so: 105GP-BC do Bo Thong tin - Truyen thong cap ngay 26/4/2006