English

Tieng Viet khong dau

Tiếng Việt

 

TRANG CHU GIOI THIEU DANG KI   HUONG DAN   HO TRO  DIEU KIEN LANGUAGE
 
 

Ho tro

1. Toi co the cai dat mot am bao khac cho chuong canh bao co mail moi?
Di nhien la duoc. Ban hay lam theo huong dan duoi day:
Vao Lua chon/Cai dat/Chung/ Mail/Nhac chuong

2. Toi co the Co the dung SIM khac de dang nhap vao tai khoan FastMail cua minh?
Duoc. Ban co the dang nhap vao tai khoan FastMail cua minh tu bat cu may di dong nao nhung ban phai dang nhap chinh xac dung voi So di dong va Mat khau cua CHINH BAN

3. Tai sao khong the tai duoc ung dung FastMail ve may di dong, mac du cau hinh may co ho tro ung dung nay?
Phan mem FastMail duoc thiet ke de su dung cho cac Firmware thuoc phien ban sau cung. Neu ban khong tai duoc phan mem FastMail , vui long nang cap firmware cua may di dong cua ban.
Chu y: Lien he voi hang san xuat di dong cua ban de co duoc firmware sau cung.

4. Thiet lap tai khoan email voi FastMail
Ban co the chon mot trong cac cach sau de cai dat mot tai khoan FastMail:
a. Cai dat qua dien thoai di dong (bang truy cap vao wap) hoac cai dat thong qua may tinh cua ban (bang trinh duyet web)
- Vao trang http://fastmail.mobifone.com.vn va dang nhap bang so dien thoai va pass cua ban
- Click vao phan Cai dat, sau do click vao Thiet lap tai khoan moi va lam theo cac huong dan
b. Cai dat thong qua may tinh cua ban (bang trinh duyet web)
- Vao trang http://fastmail.mobifone.com.vn  va dang nhap bang so dien thoai va pass cua ban
- Click vao phan Cai dat, sau do click vao Thiet lap tai khoan moi va lam theo cac huong dan
c. Cai dat bang phan mem FastMail
Mo ung dung FastMail, vao phan Cai dat, sau do click vao Mail va lam theo cac huong dan.
Sau khi cai dat mot tai khoan FastMail thanh cong, ban se nhan duoc mot email thong bao cua FastMail

Luu y: Vi cac dia chi Yahoo Mail loai cung cap mien phi chi co the doc va gui bang cach dang nhap vao trang web cua Yahoo nen dich vu FastMail khong the ho tro duoc.

5. Khi tao lap mot tai khoan email moi, phai lam gi neu he thong bao loi
He thong se kiem tra so tai khoan moi cua ban bang cach gui va nhan mot email thu ca hai chieu di va chieu nhan
Trong truong hop that bai vui long kiem tra cac thong tin sau
+ Ten dang nhap da duoc nhap chinh xac(Dich vu Email co the yeu cau mot dia chi email day du)
+ Mat khau da duoc nhap chinh xac.Thong thuong mat khau la nhay cam
+" Income email server" da duoc nhap chinh xac.
+ Dam bao server POP3/IMAP da duoc thiet lap chinh xac.
+ Dam bao SMPT server da duoc thiet lap chinh xac.
+ Cac Port cua POP3/IMAP va SMTP da chinh xac

6. Sau khi thiet lap thanh cong tai khoan email, ban khong nhan duoc Email?
Doi voi cac email POP3 thong thuong, Vui long thiet lap trong chuong trinh cua ban tinh nang luu 1ban coppy it nhat 1ngay
Doi voi cac Webmail Gmail/Yahoo dam bao rang chuong trinh cua ban cho phep giao thuc POP3 hoac IMAP

7. Toi co the tim thay ung dung FastMail o dau sau khi cai dat tren may dien thoai?
Ung dung FastMail duoc luu tru o cac vi tri khac nhau phu thuoc vao cac hang san xuat, chung toi khuyen khich ban nen doc ky huong dan su dung doi voi tung loai may dien thoai
* Nokia: Kiem tra trong muc My own hoac thu muc Installation.
* Sony Ericsson: Kiem tra trong muc Tools hoac File > thu muc Applications
* Samsung: Kiem tra trong muc Downloads > Applications hoac thu muc Games.
* Motorola: Kiem tra trong thu muc Games & Apps.

8. Co the doc het noi dung cua tin nhan khong neu tin nhan co noi dung dai?
Ung dung se hien thi 320/640 ky tu dau cua mail nhan phim mo ban doc duoc toan bo chi tiet cua email tren Wap tung trang mot de doc cac noi dung kem theo nhan nut doc them o phan cuoi cung cua noi dung mail.

9. Y nghia cua “Alert off”
Sau khi ban cai dat "Alert off" tren dien thoai cua ban . Dien thoai cua ban se khong nhan bat cu mail nao nua . Tuy nhien mail cua ban van duoc luu lai tren mail server va ban co the su dung wapmail hoac webmail de mo.

10. Co the bat/tat FastMail tren dien thoai khong?
Co the. Den option/ settings/login/ Status sau do lua chon Ofline hoac Online tren ung dung.Quay lai lua chon va nhan "Exit" Ung dung se tat.

11. Co the mo cac file dinh kem khi nhan mail duoc khong?
Cac loai file nguoi dung co the xem, tai ve tren ung dung Wap hoac Web:
Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat (PDF), HTML, iCalendar, vCard va cac text file.
File do hoa : JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG
File am thanh chi co the mo tren ung dung Wap hoac Web
File am thanh : MP3, WAV, AAC, MPEG2, MPEG4, AVI, 3GP va nhieu loai khac.

12. Chuyen gi xay ra neu GPRS cua toi khong ket noi trong vai ngay va toi co hon 100 email trong hop thu?
Khi ban mo lai GPRS Mail server se cap nhat 5 email moi nhat. Cac email con lai ban co the doc qua Web hoac Wap

13. Cac email duoc doc qua FastMail thi Email goc co bi xoa khoi hop thu khong?
Khong! Cac email se khong bi xoa khoi hop thu. Nhung nhung email da duoc luu trong hop thu se tu dong bi xoa sau mot thoi gian phu thuoc vao cau hinh cua ban.

14. Thao tac "Xoa/Delete" va "Loc/Purge" mail la gi?
Delete/xoa, loai bo: Hay danh dau vao cac thu muc Mail can xoa va ban se khong the tim thay no trong moi ket qua tim kiem sau nay cua minh.
Purge/loc, thanh loc: Loc ra nhung thu muc mail can xoa, ban se khong the khoi phuc lai no duoc nua.

15. Lam the nao de nang cap hoac tai phan mem FastMail ve may di dong?
Bat cu khi nao co phien ban phan mem moi, FastMail se thong bao toi ban de ban co the tai ve su dung phien ban moi nhat hoan toan mien phi.
Ban co the nang cap va tai phan mem moi ve may dien thoai cua minh bang cach truy cap qua Wap(tu may dien thoai cua ban) hoac vao web (tu may tinh cua ban) va thuc hien:
- Vao trang http://fastmail.mobifone.com.vn  va dang nhap voi user va mat khau cua ban
- Click vao Cai dat/ Tai ve va lam theo cac chi dan
Ban co the chep phan mem FastMail ve may di dong thong qua: cap USB, cong bluetooth, cong hong ngoai,....
Neu dien thoai cua ban khong duoc ho tro phien ban moi, ban co the danh dau vao phan mem Java/J2ME.
Trong qua trinh, hau het cac phien ban cu se tu dong duoc thay the boi phien ban moi nhung trong mot so truong hop, chung toi khuyen khich ban chuyen phien ban cu truoc do. Tuy nhien ban se mat tat ca cac du lieu dang ton tai nhu cac thong tin truy nhap va cac mail. Ban cung can luu y rang mot so cac dien thoai can phai duoc cai dat ho tro ung dung Java.

16. Co phai nhung thu trong cac tai khoan FastMail se bi xoa ngay sau mot khoang thoi gian hoac kich thuoc mail nhan/gui duoc?
Dung vay. Nhung mail se bi xoa di ngay neu:
- Kich co mail yeu cau vuot qua dung luong cho phep ma ban da thiet lap tu truoc
- Nhung yeu cau ve thoi han luu tru mail vuot gioi han cho phep
- Lan dau va ket thuc cong cu da thu nghiem, thi hanh

17. Neu la mot mail kha nang va kha dai, lieu toi co the doc duoc den het tat ca noi dung cua mail do khong?
Ban co the se nhan duoc mot mail co do dai len den 320/640 ki tu. Nhan mo mail de ban co the doc chi tiet noi dung mail tren WAP site hom thu mail cua ban.

18. Toi co the dang nhap vao dia chi Lien he/Contacts cua minh?
Ban co the dang nhap vao dia chi Lien he/Contacts cua minh ngay bay gio tu Gmail, Yahoo, Hotmail, MSN, Outlook, Outlook Express bang tu khoa trong dia chi Email va mat khau.
Dang nhap den dia chi: http://fastmail.mobifone.com.vn  voi tai khoan va mat khau cua nguoi su dung, den muc "Contacts" tren Menu, Click len bieu tuong dia chi Lien he/contact HotSync.

19. Cac loai may di dong duoc ho tro.
Hau het cac may di dong co GPRS hoac 3G deu duoc ho tro. Chung toi cung cap duoi day mot so kieu may moi da duoc ho tro dich vu FastMail. Vui long lien lac voi chung toi tai fastmail@vms.com.vn  neu khong tim thay loai may cua ban trong danh sach ben duoi.

Nokia
Sony Ericsson
Motorola
Samsung
O2
HP
Panasonic
Sharp
BenQ
Sanyo
Orange
Siemens
Sierra
Sendo
Imate
Alcatel
Click vao day de co thong tin ve cac loai may di dong ho tro dich vu FastMail.

20. Lam the nao de thay doi mat khau truy nhap?
Dang nhap vao http://fastmail.mobifone.com.vn roi click vao Cai dat, lua chon Thay doi mat khau

21. Neu phan mem FastMail khong online, can phai lam gi?
Ban vui long kiem tra lai cac thong tin:
- May cua ban da cai dat dung diem truy cap GPRS. De biet them chi tiet ban co the vao day
- Tai khoan cua ban van con tien.
- Phan mem FastMail cua ban su dung ket noi GPRS de truy cap online.

Ghi chu: Thong thuong, khi ban dang ky cau hinh tu dong GPRS cua MobiFone, MobiFone se gui ve cho ban 3 cau hinh lan luot la: GPRS (de su dung GPRS noi chung), wap (de truy cap wap) va mms (de gui va nhan cac ban tin mms). Ban hay kiem tra cau hinh tren may di dong cua minh de bao dam phan mem FastMail dung cau hinh GPRS de truy cap online.

 

 

TAI KHOAN

  So di dong:
 
  Mat khau
 
 

GOI CUOC

Dang ky
Cuoc thue bao ngay: 1200d  
Mien phi cuoc GPRS  
So tai khoan mail toi da: 4  
Dung luong hom mail: 50 MB  
Bo loc Chong thu rac  
 
 
 

Ban quyen cua Cong ty thong tin Di dong (VMS).
Giay phep so: 105GP-BC do Bo Thong tin - Truyen thong cap ngay 26/4/2006