English

Tieng Viet khong dau

Tiếng Việt

 

TRANG CHU GIOI THIEU DANG KI   HUONG DAN   HO TRO  DIEU KIEN LANGUAGE
 
 

Gioi thieu dich vu "FastMail"

Dich vu FastMail la dich vu gui va nhan email tren dien thoai di dong duoi hinh thuc “Push to Client”, co nghia la moi khi co email moi den dịa chỉ thu dien tu cua khach hang, he thong FastMail se tu dong thuc hien Push (day) truc tiep email do xuong trinh duyet email (duoc goi la FastMail Client va da duoc cai dat tren may dien thoai di dong cua khach hang) thong qua duong truyen GPRS của mạng MobiFone. Voi trinh duyet FastMail Client tren may dien thoai di dong, khach hang co the nhan va gui email voi giao dien quen thuoc va de su dung nhu thuc hien nhan va gui email tren cac trinh duyet email pho bien nhu tren may tinh ca nhan voi day du cac tinh nang nhu: tra loi email, forward email, dong bo so danh ba, dia chi, lich lam viec.

Voi FastMail, moi khi co email moi den hom thu dien tu cua khach hang, he thong FastMail ngay lap tuc se co thong bao va gui email do xuong may dien thoai di dong cua khach hang. Do do ban luon luon co the kiem tra, quan ly duoc tinh trang hom thu dien tu cua minh thong qua dich vu FastMail.

Doi tuong và dieu kien su dung dich vu

• Dịch vụ FastMail duọc cung cap cho toàn bọ thue bao MOBIFONE tra truoc hoạc trả sau.
• Thue bao su dung may dien thoai co ho tro GPRS và su dung dich vu trong vung phu song GPRS của mạng MobiFone.
• Thue bao da dang ky thanh cong dich vu FastMail, da co tai khoan truy nhap (la so dien thoai di dong dung de dang ky dich vu cua khach hang) va mat khau truy nhap do he thong dich vu FastMail cung cap.
• Thue bao da thuc hien cai dat thanh cong trinh duyet email (phan mem) FastMail Client tren may dien thoai di dong da dung de dang ky su dung dich vu (chi tiét xem tại buóc 4 ben duoi).
• Thue bao da khai bao va cai dat thanh cong cau hinh dia chi email (moi thue bao MOBIFONE co the dang ky va khai bao toi da 4 dia chi email tren he thong dich vu FastMail) tren he thong dich vu FastMail.

Goi cuoc:

1

Ten goi cuoc

Mail

2

Cuoc thue bao (da bao gom VAT)

1.200 vnd/ngay

3

Cuoc data khi su dung dich vu FastMail

Mien cuoc data

4

So tai khoan mail toi da

4 tai khoan

5

Dung luong hom mail

50 Mbyte

6

Thoi gian luu tru toi da

40 ngay

7

Dung luong file dinh kem

5 MByte

8

Cac tinh nang hom thu

Chong thu rac

9

Thong bao email moi

Mien phi, khong han che
SMS thong bao email moi

Cau hinh APN

  • Dich vu FastMail se su dung chung APN truy cap voi dich vu Mobile Internet.
  • Cu the nhu sau:
    • APN:m-wap
    • Username:mms
    • Password:mms
 

TAI KHOAN

  So di dong:
 
  Mat khau
 
 

GOI CUOC

Dang ky
Cuoc thue bao ngay: 1200d  
Mien phi cuoc GPRS  
So tai khoan mail toi da: 4  
Dung luong hom mail: 50 MB  
Bo loc Chong thu rac  
 
 
 

Ban quyen cua Cong ty thong tin Di dong (VMS).
Giay phep so: 105GP-BC do Bo Thong tin - Truyen thong cap ngay 26/4/2006