English

Tieng Viet khong dau

Tiếng Việt

 

TRANG CHU GIOI THIEU DANG KI   HUONG DAN   HO TRO  DIEU KIEN LANGUAGE
 

Dieu kien

1. Chao mung den voi dich vu
Chao mung ban den voi dich vu FastMail. Truy cap trang Web nay va su dung cac dich vu, ban dong y tuan thu theo cac dieu khoan va dieu kien sau day (goi la ‘Dieu khoan). Cac dieu khoan nay co the duoc thay doi boi FastMail theo thoi gian ma khong thong bao truoc, va co hieu luc tu luc no duoc dang tai. Cac dieu khoan nay co hieu luc rang buoc trong thoi gian ban truy cap vao trang Web nay va su dung cac dich vu, du ban co la mot thanh vien hay khong.

2. Su tuan thu va cam ket
Ban tuyen bo va cam ket rang ban co du kha nang de tuan thu cac dieu khoan nay, hoac trong truong hop ban con nho thi ban da duoc su dong y cua cha me ban hoac nguoi nuoi duong cua ban va tat ca cac thong tin ma ban cung cap cho FastMail la xac thuc va chinh xac.

3. Mat khau
Khi ban da dang ky la thanh vien cua FastMail, ban se co mot tai khoan va mat khau cho phep su dung dich vu. Ban phai chiu trach nhiem giu bao mat doi voi mat khau nay cua ban va se chiu trach nhiem hoan toan doi voi tat ca cac hoat dong, khoan cuoc phi va bat ky mot trach nhiem phap ly nao phat sinh tu viec su dung dich vu FastMail voi Mat khau cua ban, du viec su dung do la khong duoc su cho phep cua ban.

4. Cac dich vu va cac gioi han
Khi ban da dang ky de tro thanh mot thanh vien, ban hoan toan nhan biet duoc rang tat ca cac thong tin, du lieu, van ban, phan mem, nhac, am thanh, hinh anh, video, tin nhan, tags, thuong hieu dang ky, logo hoac cac dang khac (noi chung la ‘Noi dung’) duoc dung cong khai hay rieng tu hoan toan thuoc ve trach nhiem cua nguoi nao phat sinh ra Noi dung do. Dieu nay co nghia la chinh ban, khong phai la FastMail, se chiu trach nhiem toan bo ve tat ca cac Noi dung ma ban tai len, gui email, chuyen di hoac theo bat ky cach nao khac thong qua FastMail. FastMail se khong thuc hien kiem soat Noi dung dang tai va nhu vay, khong bao dam su chinh xac, su toan ven hoac chat luong cua cac Noi dung nay. Khi su dung FastMail, ban co the gap phai cac Noi dung mang tinh khieu khich, khong dung dan hoac dang bo qua. Trong bat ky truong hop nao FastMail se khong chiu trach nhiem cho bat ky hanh dong nao lien quan den Noi dung ma ban thuc hien thong qua FastMail. Tren co so do, ban se khong dang tai bat ky Noi dung nao ma:

4.1

a.

Co cac noi dung vi pham phap luat hoac qui dinh hien hanh cua nuoc Viet Nam;

b.

Co tinh chat tuc tiu, phi bang, vu khong, quay roi, lang ma, de doa, khieu khich, khich bac phan biet chung toc, me tin di doan, cam ghet hoac gay hai hoac bat ky hinh thuc nao vi pham den quyen cua ca nhan hoac tap the khac, bao gom ca quyen giu bi mat rieng tu cua ho.

c.

Bao gom khieu dam trang tron hoac cac hinh thuc tuong tu nhu vay; va

d.

Keu goi, co vu cac hoat dong khong hop phap hoac thuc hien cac hanh vi mang tinh lang ma, de doa va noi chung la bat hop khac bao gom nhung khong gioi han cac hoat dong nhu mua ban vu khi bat hop phap, vi pham bi mat ca nhan cua mot nguoi khac hoac truyen tao virus vi tinh. 

4.2

Ban se khong duoc:


a.

Dang ky su dung FastMail voi thong tin khong chinh xac ve ca nhan cua ban.

b.

Dung mot ten hoac nhieu ten vi pham voi cac ban quyen thuong mai.

c.

Phan phoi hoac gui cac email spam, “cac thu gui lien tiep” hoac cac dang khac vi pham su tu nguyen cua nguoi khac, bao gom viec xuc tien va/hoac quang cao san pham va dich vu.

d.

Quang ba cac thong tin ma ban biet hoac co nghia vu phai biet la sai lech, khong chinh xac hoac dan den hieu sai;

e.

Co tim cach lay mat khau hoac cac thong tin ca nhan nham muc dich thuong mai hoac bat hop phap tu cac nguoi su dung khac; va

f.

Tham gia vao cac hoat dong thuong mai va/hoac ban hang, chang han nhu cuoc thi, ca cuoc, doi chac, quang cao,...

g.

Thuc hien hoac co gang thuc hien viec truy cap trai phep vao bat ky mot phan nao cua dich vu FastMail;

h.

Gay hai, lam ngung tre hoat dong cua trang Web cua FastMail hoac dich vu FastMail; va

i.

Dung website cua FastMail cho bat ky muc dich lua dao nao, gay anh huong toi nguoi khac.

4.3

Neu ban vi pham trong bat ki dieu nao thuoc cac dieu da neu o tren, FastMail se co quyen xem xet va xoa bat ki hoac toan bo Noi dung cua ban hoac loai tru tu cach thanh vien cua ban va/hoac gioi han kha nang truy cap den trang Web va cac dich vu cua chung toi. 

4.4

Mac du FastMail co the tien hanh xem xet noi dung xem ban co vi pham cac qui dinh o tren, thi ban van phai chiu hoan toan trach nhiem ve Noi dung ma ban truyen tai thong qua FastMail. 

4.5

Thong qua viec ban dang tai Noi dung, ban cho phep va bao dam rang ban co quyen cho phep FastMail quyen duoc su dung, sao chep, trinh bay va phan bo nhung Noi dung nay va duoc thuc hien cac cong viec lien quan den cac Noi dung nay. 

4.6

Ban phai tuan thu theo cac qui dinh phap luat hien co tai Viet Nam va bat ki yeu cau nao hoac gioi han nao ma FastMail hoac doi tac cua FastMail dua ra khi ban truy cap trang Web va su dung cac dich vu. 

4.7

Ban se thanh toan day du cho FastMail cho cac muc thanh toan cho cac dich vu ma ban su dung. 

5. Ban quyen so huu tri tue

5.1

Tat ca ban quyen, thuong mai dang ky, thuong hieu, logo, va cac quyen so huu tri tue khac ve thong tin, van ban, am thanh, nhac, phan mem, hinh anh, video, du lieu, tin nhan va cac hinh thuc noi dung khac (goi chung la "Noi dung Web") co tren trang Web cua FastMail va dich vu deu thuoc ve FastMail, cac doi tac cua no va/hoac ben thu ba ma FastMail da mua ban quyen. Ban co the xem va su dung cac Noi dung Web cho muc dich ca nhan hoac cac muc dich phi thuong mai nhung khong duoc su dung lai, phan phoi, chuyen di, cong bo tren phuong tien thong tin dai chung, trinh bay, quang ba, luu tru, thay doi, dang ky ban quyen, tao lien ket den hoac bat ki hinh thuc nao khac ma khong co su cho phep bang van ban tu truoc cua FastMail. 

5.2

Ban khong duoc quyen dang tai noi dung len (voi su thay doi hoac khong co su thay doi) hoac tao lien ket den bat ki trang Web cua mot ben thu ba khac tai trang Web cua FastMail vi nhu vay se la vi pham ban quyen so huu tri tue cua ben thu ba do. Nhung vi du co the bao gom: dang tai noi dung len hoac cung cap lien ket tai trang web cua FastMail den san pham, thanh qua cua mot ben khac da co dang ky ban quyen, chang han nhu: chuong trinh phan mem xam pham tac quyen, thong tin chi dan de pha hoai cac chuong trinh bao ve ban quyen, hoac am nhac vi pham tac quyen hoac lien ket den cac file nhac vi pham tac quyen. Trong truong hop nay, ban se phai tra phan thiet hai cho FastMail doi voi hanh dong ma ban gay ra va bao dam FastMail khong bi thiet hai boi cac khoan mat mat, hu hai, phat va chi phi phai tra cho phia ben bi vi pham ban quyen 

5.3

Ban cho phep FastMail duoc quyen xu ly cac trach nhiem phap ly doi voi mot ben thu ba nao do su dung Noi dung ma ban da dang tai tren trang Web hoac dich vu cua FastMail vi trong truong hop nay chinh la xam hai quyen so huu tri tue cua ban.

6. Su tu choi cam ket trach nhiem
Ban hoan toan hieu va dong y rang:

 6.1

FastMail khong chiu trach nhiem ve bat cu Noi dung khong chinh xac hoac khong dung nao duoc dang len boi cac thanh vien hoac duoc cung cap boi cac nha cung cap dich vu khac duoc lien ket den trang Web nay va cung khong chiu trach nhiem doi voi bat ky su gian doan, xoa, hu hai, cham tre trong hoat dong hoac do duong truyen, an cap hoac pha hoai hoac truy cap bat hop phap hoac thay doi trang thong tin ca nhan cua ban. Ban su dung dich vu va do hoan toan la rui ro cua chinh ban chap nhan khi su dung.

6.2

FastMail khong chiu trach nhiem doi voi bat ki su co nao hoac su hong hoc ve ky thuat doi voi mang vien thong hoac duong truyen, thiet bi di dong, he thong may vi tinh noi mang, he thong may chu, may vi tinh, phan mem, su khong hoat dong duoc cua email hoac su nghen mang internet, v.v... 

6.3

Bat ky noi dung, hinh thuc du lieu nao duoc tai ve hoac bang mot cach nao khac ban co duoc thong qua su dung dich vu FastMail deu nam trong chinh su suy xet va su chap nhan rui ro cua chinh ban, va ban se hoan toan chiu trach nhiem doi voi bat ki hu hai nao gay ra cho may vi tinh cua ban hoac may di dong cua ban hoac mat mat du lieu do ban download bat ki noi dung, hinh thuc du lieu nao nhu vay.

6.4

 

 

Trong bat ki truong hop nao, FastMail se khong chiu trach nhiem cho bat ki su mat mat hoac hu hai, bao gom ca gian tiep, he qua, ngau nhien, su thuong vong cua con nguoi, xuat phat tu viec truy cap tren trang Web nay va su dung dich vu cua no.

6.5

Chi nhung qui dinh trong Dieu khoan nay se tao nen su cam ket trach nhiem cua chung toi. 

7. Gioi han trach nhiem phap ly
Ban hieu mot cach ro rang va dong y rang FastMail va cac chi nhanh, doi tac, dai ly se khong chiu trach nhiem phap ly doi voi ban ve bat ki su hu hai truc tiep, gian tiep, ngau nhien, dac biet, he luy; bao gom nhung khong gioi han: cac thiet hai ve sut giam loi nhuan, uy tin, su su dung, du lieu hoac cac loai mat mat khac (tham chi ngay ca FastMail da duoc thong bao ve kha nang xay ra mat mat do), xuat phat tu:
a.       Viec su dung hoac khong su dung duoc dich vu FastMail
b.       Qua trinh truyen du lieu cua ban bi truy cap bat hop phap hoac noi dung ban truyen bi thay doi khi su dung dich vu FastMail
c.       Qui dinh hoac cach quan ly cua bat cu mot ben thu ba nao khi su dung dich vu; hoac
d.       Bat cu van de nao khac lien quan den dich vu FastMail
e.       Bat cu chu de nao lien quan toi dich vu cua FastMail

8. Su boi thuong
Ban dong y boi thuong va giu cho FastMail va cac chi nhanh cua no, doi tac, dai ly khong bi anh huong, gay hai boi bat ky mot su doi boi thuong, trach nhiem phap ly, su mat mat, hu hai, hanh dong, chi phi gay ra do Noi dung ma ban da xac nhan, dang tai, chuyen di hoac cach nao khac thong qua dich vu FastMail; hoac do su su dung dich vu FastMail cua ban; hoac do su ket noi cua ban den dich vu FastMail; hoac do su vi pham cac Dieu khoan nay; hoac do su vi pham ve quyen loi cua nguoi khac.

9. Su cham dut quyen thanh vien

9.1

Su truy cap cua ban den cac dich vu FastMail voi tu cach la thanh vien hoac cac tu cach tuong tu se bi cham dut:


a.

Bang cach thong bao den FastMail thong qua email; hoac

b.

FastMail vi bat cu ly do gi, vao bat cu luc nao. Neu FastMail cham dut quyen thanh vien cua ban vi ban vi pham bat cu mot diem nao trong Dieu khoan nay, ban se khong co quyen yeu cau boi thuong hoac tra lai khoan phi ma ban da dong va chua su dung het.

9.2

FastMail trong kha nang suy xet cua minh, co the tam treo hoac ket thuc tat ca hoac mot phan dich vu ma FastMail cung cap ma khong can phai thong bao truoc. 

10. Bao ve Ban
De bao ve cho ban, FastMail da thuc hien va tuan theo cac chinh sach sau

10.1

Tat ca dich vu cua chung toi deu phai tuan theo cac dieu kien cam ket do chung toi de ra trong suot thoi gian cung cap dich vu.

10.2

Gia ca cho dich vu cua chung toi la co dinh va khong giam tru truong hop khuyen mai.

10.3

Chung toi se hoan tra moi khoan chi phi hoac gia ca neu dich vu cua chung toi khong hoat dong. Tuy nhien, chung toi khong khuyen khich yeu cau huy bo dich vu cung nhu hoan tra khi ban da thanh toan.

10.4

Chung toi se gui xac nhan dien tu (bang email theo su lua chon cua ban) den ban trong vong 24 gio sau khi ban da dang ky su dung dich vu cua chung toi. Neu chung toi khong co kha nang dap ung yeu cau cua ban, chung toi se thong bao cho ban.

10.5

Chung toi se hoan tra lai kinh phi cho ban neu nhu cac dich vu cua chung toi khong dap ung duoc theo nhu mo ta.

10.6

Chung toi rat vui long don nhan nhung phan hoi cua ban va ban co the lien he tai :

   Dien sthoai: 9244
Email : fastmail@vms.com.vn 

11. Cac van de khac

a.

Ban se khong duoc chuyen nhuong mot phan hoac tat ca cac quyen loi hoac trach nhiem cua ban o day ma khong duoc su cho phep cua FastMail.

b.

Khong co bat ky mot moi quan he dai dien, doi tac, lien doanh, nguoi lam thue-nguoi thue, nhuong quyen hoac duoc nhuong quyen giua ban va FastMail

c.

Neu bat ki qui dinh nao o day duoc xem la vo hieu, thi cac qui dinh nay se duoc thay the bang cac qui dinh co hieu luc va co noi dung gan nhu chinh xac voi qui dinh ban dau.

d.

Su cung cap dich vu khong dat yeu cau cua FastMail ma theo ban la vi pham se khong cau thanh mot su tu bo quyen cua FastMail lien quan den cac vi pham tuong tu.

e.

Dieu khoan nay tao nen su thoa thuan hoan toan giua ban va FastMail doi voi bat ky dich vu nao ma ban su dung cua FastMail.

f.

Bat cu su tranh luan nao xuat phat tu su vi pham cac Dieu khoan nay hoac lien quan den cac Dieu khoan nay va/hoac viec su dung trang Web nay va dich vu cua no se duoc giai quyet theo luat cua Viet nam va ban dong y tuan thu.

 

TAI KHOAN

  So di dong:
 
  Mat khau
 
 

GOI CUOC

Dang ky
Cuoc thue bao ngay: 1200d  
Mien phi cuoc GPRS  
So tai khoan mail toi da: 4  
Dung luong hom mail: 50 MB  
Bo loc Chong thu rac  
 
 
 

Ban quyen cua Cong ty thong tin Di dong (VMS).
Giay phep so: 105GP-BC do Bo Thong tin - Truyen thong cap ngay 26/4/2006