English

Tieng Viet khong dau

Tiếng Việt

 

TRANG CHU GIOI THIEU DANG KI   HUONG DAN   HO TRO  DIEU KIEN LANGUAGE
 
 

Dang ki

De dang ky su dung dich vu FastMail, khach hang can thuc hien theo cac buoc sau:

Buoc 1: Nhan tin dang ky su dung:     
Khach hang soan tin nhan voi cu phap: MAIL va gui toi so 9240 de dang ky.
Sau khi gui tin nhan dang ky thanh cong, khach hang nhan duoc 3 tin nhan phan hoi tu he thong nhu sau:

Tin nhan 1: Thong bao cho khach hang da dang ky thanh cong dich vu FastMail, cung cap thong tin ve tai khoan va mat khau dang nhap (khach hang dung tai khoan va mat khau nay de truy cap trinh duyet FastMail Client hoac website/wapsite dich vu). Trong do tai khoan dang nhap la so dien thoai di dong cua khach hang dung de nhan tin dang ky dich vu toi so 9240 (so dien thoai/tai khoan dang nhap o dinh dang 8490xxxxxxx hoac 8493xxxxxxx…).

Vi du: “Ban da dang ky dich vu FastMail, tai khoan dang nhap: 84xxx, mat khau yyyy. Goi 9244 de biet them chi tiet".

Tin nhan 2,3: Cung cap duong link wappush va URL (thuong co dinh dang http://fastmail.mobifone.com.vn) de khach hang thuc hien tai trinh duyet FastMail Client ve may dien thoai di dong.

Buoc 2: Tai va cai trinh duyet FastMail tren may dien thoai di dong
Khach hang chon ban tin co chua duong link (tin nhan 3), thuc hien click vao tin nhan va may dien thoai se tu dong ket noi toi wapsite dich vu http://fastmail.mobifone.com.vn thong qua duong GPRS.
He thong se tu nhan dang loai may dau cuoi khach hang dang su dung va yeu cau khach hang khang dinh chap nhan cac dieu kien su dung dich vu. Chon nut “Toi dong y” de tiep tuc, sau do chon “bam vao day de tai” de tai ung dung ve may.
Thuc hien theo huong dan cua may di dong de cai dat ung dung tren may. Sau khi tai/cai dat trinh duyet thanh cong, trinh duyet FastMail client se hien thi duoi dang mot Icon (bieu trung) co chu FastMail tren may dien thoai di dong cua khach hang. Tuy vao tung di dong, Icon nay se nam o cac thu muc khac nhau tren may dien thoai di dong cua khach hang (thong thuong nam trong muc ung dung - Applications).
Chu y: Khach hang cung co the thuc hien tai trinh duyet FastMail Client bang cach truy nhap wapsite http://fastmail.mobifone.com.vn tu di dong, dang nhap va chon muc Cai dat -> Tai ve va lam theo huong dan tren man hinh cua may.

Buoc 3: Cai dat cau hinh email dich vu     
Moi mot thue bao MobiFone sau khi dang ky dich vu FastMail co the khai bao toi da 4 tai khoan email tren he thong dich vu FastMail      
De thuc hien khai bao/cai dat cau hinh cac dia chi email, khach hang co the thuc hien theo cac cach sau:

Cach 1: Cai dat cau hinh email dich vu thong qua website.     
-           Khach hang truy cap trang web dich vu: http://fastmail.mobifone.com.vn, thuc hien dang nhap voi tai khoan va mat khau da duoc he thong dich vu FastMail cung cap. Sau khi dang nhap thanh cong, khach hang thuc hien theo cac buoc sau: Vao muc Cai dat -> Cac tai khoan thu dien tu -> Them tai khoan moi -> Chon tai khoan email tuong ung trong o chon “Tai khoan email”.
-           De thuan tien cho khach hang su dung, dich vu FastMail cung cap mot so ten mien email pho bien o Viet Nam va da duoc cai dat mac dinh san tren he thong nhu: fpt.vn; Gmail; hn.vnn; hcm.vn.vnn; Mobifone.vn…Sau khi nhap ten tai khoan email va mat khau truy cap, chon nut “Thuc hien”  la khach hang da hoan tat qua trinh khai bao cau hinh email tren he thong FastMail.
-           Trong truong hop tai khoan email cua khach hang khong co trong danh sach cac tai khoan da duoc cai dat mac dinh san tren he thong cua FastMail, vi du cac email cua doanh nghiep, cong ty thi sau khi thuc hien Chon tai khoan email tuong ung trong o chon “Tai khoan email” roi thuc hien cac buoc tiep theo nhu sau: Nhap ten tai khoan email va mat khau truy cap tai khoan email do -> Cung cap cac thong tin ve tai khoan email cu the theo cac noi dung sau:
+          Ten nguoi dung.
+          Mat khau dang nhap tai khoan email.
+          May chu nhan email: gom cac thong tin ve kieu email, dia chi Server may chu nhan email, cong may chu.
+          May chu gui email: gom cac thong tin ve dia chi Server may chu gui email, cong may chu, yeu cau SSL…Sau khi hoan tat cung cap cac thong tin tren thi chon Thuc hien de hoan tat qua trinh khai bao cau hinh email tren he thong FastMail.   

Cach 2: Cai dat cau hinh email dich vu thong qua wapsite.     
-           Tu may dien thoai di dong, khach hang truy cap toi trang http://fastmail.mobifone.com.vn hoac click vao tin nhan thu 3 (la tin nhan wap-push khach hang nhan duoc co chua duong link toi dia chi wapsite cua dich vu FastMail sau khi nhan tin dang ky thanh cong dich vu).Sau khi dang nhap wapsite thanh cong tu may dien thoai di dong, chon Cai dat -> Tai khoan moi -> Chon tai khoan email trong o “Tai khoan Email”     
-           Sau khi lua chon tai khoan email phu hop trong o Tai khoan Email, khach hang thuc hien cac buoc tiep theo nhu cach dang ky tren website. 

Cach 3: Cai dat cau hinh email dich vu thong qua FastMail Client.     

- Tu may dien thoai di dong cua minh, khach hang thuc hien mo trinh duyet FastMail Client, thuc hien dang nhap voi tai khoan va mat khau da duoc he thong dich vu FastMail cung cap o ban tin thu nhat sau khi khach hang thuc hien nhan tin dang ky dich vu. 

- Sau khi thuc hien cac buoc tren, trinh duyet FastMail Client se tu dong thuc hien ket noi toi trang http://fastmail.mobifone.com.vn thong qua GPRS. Sau khi truy nhap vao wapsite dich vu, khach hang thuc hien cai dat nhu truong hop cai dat cau hinh email dich vu thong qua wapsite.   Sau khi hoan tat viec cai dat cau hinh tai khoan Email, khach hang co the thuc hien nhan va gui Email tren cac tai khoan da dang ky tren trinh duyet FastMail cua may dien thoai di dong hoac tai wapsite/website dich vu http://fastmail.mobifone.com.vn.
Sau khi cai dat mot tai khoan FastMail thanh cong, ban se nhan duoc mot email thong bao cua FastMail.

Luu y: Vi cac dia chi Yahoo Mail loai cung cap mien phi chi co the doc va gui bang cach dang nhap vao trang web cua Yahoo nen dich vu FastMail khong the ho tro duoc.

 

 

TAI KHOAN

  So di dong:
 
  Mat khau
 
 

GOI CUOC

Dang ky
Cuoc thue bao ngay: 1200d  
Mien phi cuoc GPRS  
So tai khoan mail toi da: 4  
Dung luong hom mail: 50 MB  
Bo loc Chong thu rac  
 
 
 

Ban quyen cua Cong ty thong tin Di dong (VMS).
Giay phep so: 105GP-BC do Bo Thong tin - Truyen thong cap ngay 26/4/2006