English

Tieng Viet khong dau

Tiếng Việt

 

TRANG CHU GIOI THIEU DANG KI   HUONG DAN   HO TRO  DIEU KIEN LANGUAGE
 

Ban co the dang ky tai phan mem ung dung dich vu FastMail o dau?

- Dang ki su dung dich vu bang cach soan tin MAIL va gui toi 9240. He thong se gui ve cho ban ten tai khoan chinh la so dien thoai cua ban va mat khau. De biet them ve cach dang ki, moi xem chi tiet tai muc dang ki hoac co the dang ki qua wapsite nhu sau:

- Truy cap vao dia chi Wap http://fastmail.mobifone.com.vn va dang nhap bang so dien thoai di dong cung mat khau cua ban nhu o tren.

-  Chon Setting trong danh muc, sau do click vao Download

- Neu loai dien thoai di dong cua ban khong tim ra duoc, thi he thong se tu dong tim ra loai dien thoai di dong cua ban. Chon hang san xuat dien thoai di dong cua ban va click vao submit, sau do chon loai di dong cua ban va click vao submit.

- Sau khi chap nhan cac dieu khoan cua dich vu, tai ung dung FastMail. Sau khi tai thanh cong ung dung FastMail tren ung dung di dong se bat dau cai dat.

- Sau khi cai dat xong, bat dau su dung dich vu FastMail voi so dien thoai di dong va mat khau cua ban.

Luu y: neu ban gap bat ky van de kho khan voi viec truy nhap vao Wap, hay lien he voi nha cung cap dich vu di dong cua ban de yeu cau cung cap thong tin ve viec cai dat dich vu. Dich vu nay chi co the su dung duoc neu may dien thoai di dong cua ban co the truy cap duoc Wap.

TAI KHOAN

  So di dong:
 
  Mat khau
 
 

GOI CUOC

Dang ky
Cuoc thue bao ngay: 1200d  
Mien phi cuoc GPRS  
So tai khoan mail toi da: 4  
Dung luong hom mail: 50 MB  
Bo loc Chong thu rac  
 
 
 

Ban quyen cua Cong ty thong tin Di dong (VMS).
Giay phep so: 105GP-BC do Bo Thong tin - Truyen thong cap ngay 26/4/2006